Archetyp UFO – iniciační obřady

    Podle staroegyptských pramenů je UFO psychický fenomén proměny, který zesiluje pokaždé na konci jednoho a začátku následujícího světového měsíce (trvá 2152 let). UFO je znakem kolektivní proměny psýché. Nyní končí období „Ryb“ a začíná období či věk „Vodnáře“. Navíc je psychický fenomén UFO „přiživován“ současnou technickou vyspělostí, zájmem o techniku samotnou a psychickým stavem materiálně zaměřené civilizace. Pokud se moderní člověk setká s něčím, co je technické, nemá problémy to přijmout. Proto člověka přitahují technické zázraky více než jiné, založené spíše na víře. Lidský svět udělal v posledních desetiletích 20. století a na začátku 21. století tak neskutečný skok v technické oblasti, že i „soudnému“ člověku připadá možné myšlenkové překonání přitažlivosti, bezhlučný pohon vesmírných lodí, nejvyspělejší lékařská technika a další vedlejší produkty „zázraků“, s nimiž se ve fenoménu UFO lze setkat. V případě fenoménu UFO se jednoznačně přikláním k názoru C. G. Junga, že je nepodstatné, jedná-li se o vnitřní psychickou projekci nebo o fyzický (materiální) objekt, který je stejně určitou projekcí. Nejdůležitější otázkou výskytu fenoménu UFO je důvod objevování se v lidském podvědomí a vzácněji v denním vědomí. Příčina může být osobní a pak se bude odehrávat na plátně vnitřních procesů, nebo může být příčina kolektivní a pak součet vnitřních procesů může evokovat fenomény kolektivní projekce do tzv. hmotného světa. Těmito procesy jsou většinou „postiženy“ osoby nepřipravené, což jsou lidé, kteří jsou racionalisty a nemají sklon věřit v nelogické okolnosti. A právě tito lidé s chladným úsudkem a kritickým rozumem jsou nevědomím drasticky upozorněni na vnitřní proces, který svou nevědomostí a spolehnutím na svůj racionální úsudek blahosklonně přehlížejí. Nevědomí ukazuje do světa zahleděnému vědomí nutnost změnit žebříček hodnot a potřebu obrátit pozornost k vlastnímu nitru, kde se nachází vysvětlení celé problematiky fenoménu UFO. Nevědomí nejprve v plné nahotě ukáže podstatu současné reality myšlení jedince a bude se snažit přimět jedince k přijetí této reality, kterou jsou jeho „zvířecí reakce“ na setkání s vyšším vědomím. Právě přijetí ponižující reality je prvním krokem k urychlení duchovního vývoje a k osvícení. Je to dno, od kterého se člověk může konečně odrazit a vystoupat nad ponurou úroveň všedního života. Přijetí reality je skutečným sestupem do podsvětí, neboť vizionář přichází o své dlouho a úporně budované mravní sebeuvědomění a musí si konečně uvědomit vlastní nedostatky a závislosti. Pak teprve přestane „kázat“ druhým lidem a začneme poznávat sebe samotného. Jak domeček z karet rozpadne se růžová aureola iluzí a zrcadlo sebeklamů se rozlétne na tisíce smutných střepů, které na opětovné cestě vzhůru bude muset pochopit. Je to neskutečně těžká cesta, ale máte toho nejlepšího, nejhodnějšího a nejchytřejšího přítele ve svém nitru a On vám prostřednictvím nevědomí bude trpělivě pomáhat a po každém pádu vám pomůže vstát a opět neochvějně kráčet k poznání.

    V díle amerického psychologa J. W. Perryho jsem objevil popis procesu s mimozemským fenoménem, procesu, jemuž dal moudrý název UFO – iniciační obřady. Název procesu UFO – iniciační obřady podle mne plně odpovídal mým zkušenostem, a tak se zrodil nový archetyp. Nyní zbývá jen dát archetypu obsah. Na základě vlastních zkušeností jsem vytvořil celkové schéma UFO – iniciačních obřadů, neboť rozdělení jednotlivých fází dle J. W. Perryho se mi jeví jako nedostatečné a v některých případech pomíjí důležité jednotlivosti procesu. Není zde uveden jako stěžejní samotný úvod tohoto složitého procesu a také chybí to nejdůležitější – závěr a vyvrcholení celého procesu směřujícího k pochopení transpersonálního já.

    Účelem procesu UFO – iniciační obřady je asimilace nižšího já. Je to asimilace té části lidského já, která se zabývá pouze tělesnými, emočními a citovými záležitostmi. Při dokončení UFO – iniciačního obřadu je člověk veden svou vlastní duchovní podstatou k poznání transpersonálního já. Zde je nutné zdůraznit, že “pouhé” poznání transpersonálního já je předehrou k největšímu kroku člověka, jaký kdy může uskutečnit – k trvalému žití poznaného principu.

    Na tomto místě je důležité upozornění: Jste-li obklopeni nižším vědomím, pak je lepší nevzdávat se svého individuálního vědomí. Jste-li obklopeni vyšším vědomím, pak je pro vás lepší vzdát se svého individuálního vědomí. Tato poučka platí jak pro denní vědomí, tak i pro podvědomí v celém procesu UFO – iniciační obřady a nejen v něm. Pokud se podíváte na většinu lidí a na některé národy, postřehnete obrácený postup vzdávání se vlastního individuálního vědomí, čímž dostávají prostor zvrácené diktátorské a totalitní režimy tohoto světa (nejen státní, ale třeba i společenské či rodinné).

Celkové schéma archetypu UFO – iniciační obřady:

 1. Setkání s neznámými či záhadnými předměty, prostředím, roboty, mimozemskými rostlinami, mimozemskými tvory.
 2. Útok snícího ze strachu z neznámého nebo útok mimozemských forem (prostředí, předmětů, rostlin, tvorů či mimozemšťanů samotných. Nedůvěra v prostředí, předměty i vztahy – to vše plyne z pocitu méněcennosti. V pozdějších fázích procesu se snící objevuje jako svědek útoků. Výjimečně se objevuje odvedení od původní cesty či vnucená levitace.
 3. Skrývání opět ze strachu snícího.
 4. Pocítění neodolatelné či nepřekonatelné síly a moci.
 5. Touha po pravdě.
 6. Prosba o pomoc vtouze vrátit vše do původních kolejí života. Po nenalezení pomoci a po pocitu beznaděje sestup do vlastního nitra a hledání vnitřní síly k překonání tíživých podmínek.
 7. Setkání s mimozemšťany. Později při dobrovolném setkávání rozhovory o duchovních záležitostech, ekologii a o roli mimozemšťanů na planetě Zemi.
 8. Nalezení vnitřní síly kpřekonání cizí moci. Počíná pocitem vlastní převahy, kdy nechává snící iniciační proces pokračovat. Občas se zde objevuje syndrom apoteózy, kdy pýcha posílá snícího v následných prožitcích zpět na počátek celého procesu. Zcela určitě sem patří nalezení nadpřirozených schopností (zejména vědění příštích událostí) a významné místo zde má pokora a odpuštění. Obé napomáhá výstupu člověka k vyššímu vědomí.
 9. Útěk.
 10. Násilné zadržování nebo vlastní únos (i při absenci setkání s mimozemšťany). V pozdějším období vývoje procesu UFO – iniciační obřady jsou “únosy“ dobrovolné. V případě potřeby urychlení se objevuje lékařský zákrok (operace).
 11. Snaha o asimilaci snícího i ostatních lidí planety Země v okolí snícího.
 12. Objev podvodného jednání mimozemšťanů. Nebo předpoklad jejich útočného jednání.
 13. Boj a, při nemožnosti otevřeného boje, sabotáže a odhalování slabin protivníka. Po vítězném boji se opět objevují předchozí fáze, neboť nedošlo k vnitřnímu či podvědomému pochopení iniciačního obřadu. Po prohře nastává vlastní zánik reprezentovaný ztrátou vědomí a nikoli smrtí jako v archetypu Hrdina. V boji z vlastního strachu mrzačíme i zabíjíme, jen výjimečně jsme sami zraňováni. V této fázi vývoje je velice důležité po výhře či prohře odvrhnout apoteózu „vyvolených lidí"! Po prohře navíc přichází pro další vývoj tak potřebná pokora.
 14. Návrat do života v jiném prostředí, v jiných podmínkách, s jiným vědomím.
 15. Indiference – Pozornost – vnitřní svědek. Schopnost vidět chtění v pozornosti bez tělesného, citového a myšlenkového vtažení do děje představuje částečnou asimilaci nižšího vědomí snícího. Pak nastává změna a vyšší vědomí (duchovní) začne převládat nad tělesným a citovým (emotivním).
 16. Odevzdání se
 17. Asimilace (například hieros gamos) začíná bezvýhradnou podřízeností snícího.
 18. Návrat domů – objevení transpersonálního já, očištění mysli (vyprázdnění).

Velice důležitým symbolem procesu UFO – iniciační obřady je symbol mandaly!

 


Rozšířenou verzi archetypů naleznete na stránce: https://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/index.html Plnou verzi archetypů získáte v knize Tajemství řádu nevědomí na stránce https://www.medo.cz/jaromir/obchod , podobně si můžete zakoupit i další dvě knihy zabývající se výklady snů a zkušenostmi duchovní cesty.