Snář sebepoznání

Krmit

  • dítě: snaha snícího o plné dosažení citové roviny
  • symbol krmení zvířat je velice složitý, neboť se v něm prolínají pradávné společenské vazby člověka ke zvířeti, které je člověku přítelem, ochráncem i živitelem s pudovou podstatou, jež vystupuje z hlubin nevědomí; ovšem zcela jednoznačně symbol krmení (a nejen zvířat) z mysli i ze snů člověka zcela mizí při kvalitní asimilaci pudových (a později i citových) obsahů vlastní mysli a samozřejmě po dosažení duchovní roviny prožívání
  • krmením určitého zvířete posilujeme význam symbolu, jenž se vztahuje ke konkrétnímu krmenému zvířeti; někdy je krmení posilováním pudové podstaty (nejčastěji pes, kočka) ale jindy zase krmení znamená navazování vztahu s celou problematikou, což ovšem nemusí být poddávání se pudovému, ale naopak snaha o poznání, snaha o asimilaci pudů city (nejčastěji kůň)
  • krmit zvířata chlebem: vzdávání se sebe samého, směřování k altruismu*58
  • krmit zvířata cukrem: snící ničí sebeuspokojení (cukr) pomocí vlastnosti, která se váže ke zvířeti; tak se snící od negativní vlastnosti jednoduše distancuje
  • dávat zvířatům kosti: sexuální podstatu symbolu předá snící ke zničení právě té vlastnosti, která se váže ke zvířeti, jež kost pozře, tak se snící od sexuality jednoduše distancuje
  • vidět citové personifikace (nejčastěji bratr, sestra), krmit zvířata (zejména pes a kočka): degradace vlastní citové složky, neboť citová anima (animus) se zaobírají posilováním pudových symbolů (krmit zvířata)
  • hmyz: započetí práce s nevědomými obsahy mysli
  • ryby, rybičky v akváriu: protože je ryba křesťanským duchovním symbolem, je krmení dobrou cestou k posílení duchovních ambicí snícího; sny o krmení ryb jsou ve snech časté zejména před přechodem vědomí z citové na duchovní rovinu
  • rybu rybím masem: prvotní a dílčí poznání duchovních skutečností (rybí maso) se stává oporou pro růst dalšího poznání (krmící se ryby)