Snář sebepoznání

Herec

 • snící v herecké profesi prožívá několik životů (s každou rolí jeden), a tím značně urychluje svůj duchovní vývoj, nesmí však zabřednout do některé vyumělkované osobnosti a dlouhodobě se s ní ztotožnit, neboť jedině odstup a nadhled promění jakoukoliv hereckou roli v moudré životní poučení
 • jako herec se předvádět: často právě v hereckých rolích snící ukazuje vlastní skrytý exhibicionismus, který je nejlépe patrný v eroticky laděných scénách
 • perfektně zvládnutá kladná role: výtečný herecký výkon může snícího převést na duchovní rovinu (nejčastěji zážitkem řízené imaginace*41)
 • nechápající roli: snící by si měl ujasnit svoji životní roli i cíl, k němuž směřuje, neboť nerozhodnost a nesoustředěnost by jej mohla přivést do velkých problémů v denním životě
 • opilý: pudový animus (nevědomí tak většinou symbolizuje pád z citové roviny)
 • vidět známého herce: svými rolemi, projevy, výstupy a odpovědným přístupem herec významně napomáhá chápat dosud nepoznanou stránku osobnosti snícího, a tak se přiblížit k pochopení skutečné individuality (více o vztazích osobnosti a individuality v archetypech Persona a Individualita)
 • vidět herce ochotnického divadla: snící by měl ke svým vlastnostem přidat více nadšení, elánu a zapomenout na případné hmotné zisky
 • doprovází snícího na nebezpečených cestách při odhalování nejskrytějších temných stránek, aby nepřímo vnímané herectví a uvědomění si pouhé role napomohlo k pochopení vlastních negativ pro budoucí transformaci osobnosti
 • napravuje pokřivené obrazy z denního vědomí, když například zidealizované zážitky naplní obrazy vlastního utrpení
 • herec cizí národnosti: může ukazovat na některou inkarnaci snícího a přiblížit významný zážitek jednoho z minulých životů, neboť právě nyní je snící připraven tento zážitek akceptovat a přes pochopení a odpuštění smazat jeden z tíživých kamenů hluboké minulosti
 • muzikálu, operety, opery: je „povýšen“ díky zpěvu a hudbě na citovou rovinu (citová anima, citový animus)
 • teprve vědomé chápání skutečnosti, že jsme pouhými herci na pláni projeveného světa, pevně zakotvuje indiferentnost do podvědomí a přivádí snícího k rozpoznání vlastní role v karmickém uspořádání světa