Snář sebepoznání

Hladina

 • odděluje vědomou náplň mysli od podvědomí a všech jeho funkcí; obsah skrývající se pod hladinou lze zjistit jedině stažením pozornosti ze světa a jejím otočením do vlastního nitra
 • rybníka, řeky, jezera: většinou odděluje osobní podvědomí od náplně mysli snícího
 • hmyz žijící na vodní hladině či v těsné blízkosti (bruslařky, vodoměrky, potápníci, znakoplavky): myšlenky „žijící“ na rozhraní vědomí a podvědomí
 • moře: nejčastěji odděluje kolektivní nevědomí lidstva od vědomé náplně myšlení lidí, ale může také oddělovat skryté citové obsahy od vědomé náplně snícího
 • tvorové plující po hladině: jsou obrazem živočišnosti člověka, té živočišnosti, která se pohybuje těsně nad hladinou denního vědomí a bere svou sílu z podvědomí
 • odraz předmětů či přírody na hladině: na jedné straně vyjadřuje schopnost vidět věci z jiného úhlu pohledu, ale na druhé straně znamená neschopnost rozpoznat jevy odehrávající se uvnitř psýché (pod vodní hladinou); pozor – nejasný obraz člověka na hladině může vést k idealizaci, někdy může zrcadlení vody zdvojovat svět i předměty v něm; další podrobnosti viz odraz
 • odraz nebe na vodní hladině: citový náhled na duchovní obrazy či procesy
 • náraz na vodní hladinu: střet s citovou složkou vlastní psýché
 • rozbouřená: prozatím nevědomý obsah mysli snícího vystupuje na povrch k vědomému zpracování; rozbouřenou hladinu může způsobovat také emočně nevyrovnané prostředí, v němž se snící v denním vědomí pohybuje; rozbouřená hladina mobilizuje vnitřní síly k překonání brzkých problémů
 • znečištěná: je zcela zákonité, že práce s obsahem nitra přinese mnoho nečistot do vědomí, a když nevědomí usoudí, že by snící další obsah nevědomé mysli nedokázal zpracovávat, zastře mu pohled do hlubin znečištěním; poté ve snech nastává proces čištění hladiny a odstraňování plovoucích předmětů
 • předměty na hladině: pokud je snící vytahuje na břeh a uklízí, pak se potvrzuje významná práce na poli sebezdokonalování (největší posun v procesu sebezdokonalování je znázorněn lidskými mrtvolami na hladině a jejich úklidem)
 • koleje přes vodní hladinu: úspěšné překonávání citových závislostí; vyvrcholením tohoto obrazu by měly být koleje vedoucí krajinou ledu a sněhu
 • rozeznávat předměty a tvory pod hladinou: snící si začíná uvědomovat skutečnosti jiným skryté pod hladinou běžného denního vědomí
 • list pod vodní hladinou: schopnost pohlédnout pod hranici běžného denního vědomí, další podrobnosti viz list
 • klesající: varovný sen nevědomí, neboť ustupující city mohou odhalit mnohá stará pudová přání (bahno), z nichž pak vylétávají symboly znepříjemňující klid a mír mysli
 • zamrzlá: symbolizuje oddělení snícího od podvědomých pudových obsahů a současně oddělení od citové roviny, tudíž se snící na zamrzlé hladině ocitá v připodobnění duchovního světa
 • nesouvisle pokrytá ledovými krami a sněhem: střet duchovní roviny s rovinou citovou
 • rostliny a květy na hladině: snící s radostí v srdci poznává předěl mezi světem nevědomí a vědomí
 • chodit po hladině: dokáže jen člověk dokonale oproštěný od pudového prožívání a citů; pokud se však k takovému zážitku nepřidá soucit s trpícími, pak je to pouhé cirkusové číslo, po němž přichází pád
 • černá: synonymum vnitřního světa zvané „Alchymistické nebe“*42
 • pro snícího je velice kladné, když se před nebezpečím skryje pod hladinu (ovšem jedině bez technických prostředků – ponorky, batyskafy, skafandry) a zde v pocitu bezpečí je schopen dýchat a ještě rozeznávat další symboly jak pod hladinou, tak nad ní