Snář sebepoznání

Dítě

 • jeden ze stěžejních a nejčastějších snových symbolů
 • v sobě potenciálně skrývá otce i matku (mužskost a ženskost), čímž sjednocuje protiklady pudové roviny, a tak v sobě jako prvek citové roviny nese celistvost (na fyzické rovině se po sjednocení mužské a ženské části zrodí dítě, které je výsledkem spojení, a v nevědomí má už citový charakter na rozdíl od pudového charakteru samotného fyzického spojení); podobně sjednocující funkci má dítě i ve vyšším stadiu duchovního vývoje, když znázorňuje výsledek sjednocení na citové rovině, a tudíž se stává představitelem duchovní celistvosti (více o tomto v archetypech Anima – Animus, Alchymista a Coniunctio)
 • prochází v nevědomí zajímavým vývojem: nejprve je představitelem citové roviny, aby se poté rozdělilo na citového anima a citovou animu, z mystického spojení citového anima a citové animy (coniunctio) se zrodí dokonalé dítě, jež není podobné svým rodičům a navíc není podobno nikomu na tomto světě (více v archetypu Alchymista a Coniunctio), aby se opět po chvíli rozdělilo na duchovního anima a duchovní animu; je třeba si uvědomit, že žádné snové dosažení určité roviny není trvalé, ale že člověk neustále osciluje mezi třemi rovinami (pudová, citová a duchovní), aby nalezl ten správný vztah ke každé z nich
 • je třeba si uvědomit, že dítě v rodině tvaruje přímku základních protikladů (otec – matka) do trojúhelníku, v němž převládá láska k rodiči opačného pohlaví a rivalita, často poznamenaná nenávistí a nepřátelstvím, k rodiči stejného pohlaví; láska k rodiči opačného pohlaví občas přerůstá v incestní vztahy (Oidipův komplex*49, Elektřin komplex*50 a incest*61), které ovšem nejsou dokladem zvrhlosti snícího, ale zcela zákonitým vývojovým prvkem na poli sebezdokonalování; pro pochopení těchto složitých vztahů doporučuji k přečtení archetyp Anima – Animus a následně i archetyp Coniunctio)
 • činnosti, kterými se děti zabývají ve snových obrazech, mohou být rozumem pokládány za nesmyslné, avšak v drtivé většině vedou k bezpečnému sjednocování a vedou minimálně k citové úrovni, proto i záporná a zničující činnost snového dítěte je téměř vždy významnou pomocí snícímu; na symbolu dítěte si člověk krásně uvědomí, jak běžný světský život protiřečí citovému a duchovnímu vývoji člověka
 • negativita dětí: jakákoliv negativní a nesmyslná činnost snového dítěte je téměř vždy významnou pomocí snícímu, neboť v drtivé většině vede k bezpečnému sjednocování pudových anima – animus a vede minimálně na citovou úroveň; tak si na symbolu dítěte člověk krásně uvědomí, jak běžný světský život protiřečí citovému a duchovnímu vývoji člověka
 • hlučné děti: symbolizují vzrůstající touhu prosadit se
 • invalidní: nevědomí pohlavím invalidního dítěte (chlapec nebo dívka) konkretizuje problém sjednocování rozdělených protikladných složek vědomí (více v archetypu Anima – Animus)
 • kouřící: představuje kořen závislosti a většinou je obraz doplněn dalšími závislostmi, z nichž můžeme vytušit, se kterými se závislost kouření proplétá
 • dětský nářek: měl by změkčit zatvrzelé srdce snícího, aby se v přímém kontaktu s animou (dívka) či animem (chlapec) otevřel citové, či dokonce duchovní rovině
 • fotografie dětí: touha po sjednocení
 • starost o dítě: vyjadřuje touhu po sjednocení protikladů mužského a ženského principu
 • častokrát styk s dítětem přináší schopnost rozeznávat špatné vlastnosti na druhých snových lidech, a to jen proto, abychom se v pochopení naučili tyto vlastnosti tolerovat, a tím je ze svého nitra natrvalo odstranit
 • diskuze s dětmi: velice kladné pro vývoj snícího, neboť tyto sny mohou ukázat příčiny mnohých současných dějů nebo kořeny lidských vlastností a závislostí
 • nepřátelství vůči dítěti, boj s dítětem, bít dítě: panický strach ze sjednocování, obava opustit pudovou rovinu prožívání a neschopnost třeba jen nahlédnout do citové oblasti
 • dávat facku dítěti: nepochopení procesu sjednocování
 • žárlící či žárlit na dítě: symbolizuje uzurpující city
 • porod mrtvého dítěte: velice negativní symbol symbolizuje nedokončený proces sjednocování pudových protikladů a tragický pád z právě dosažené citové roviny zpět na pudovou, tento negativní obraz je předzvěstí vážné krize; další podrobnosti viz porod
 • při potyčce s dítětem mu upadne hlava: nevědomí upozorňuje snícího, aby přestal používat pouze rozumovou část a více se věnoval citům vystupujícím z nitra (po takovém snu dítě obvykle na několik měsíců zcela zmizí ze snové symboliky)
 • kousající nebo se snažící kousnout: podvědomá touha být pohlcen prvkem, jenž symbolizuje sjednocení pudových protikladných složek lidské psýché; zpočátku má snící z těchto obrazů panickou hrůzu, posléze jej prožívá jako hru, aby se nakonec dostal do prožitku jednoty na citové rovině
 • mávat dětem, děti mávají snícímu: velice kladný sen, který vystihuje vztah snícího k sjednocování složek vlastní bytosti a zpětně vztah sjednocovacího procesu vůči snícímu
 • mazlit se s dětmi: tento obraz přináší dítěti první sexuální vjemy, proto zejména v nevědomí, které jasněji rozlišuje pudovou a citovou rovinu, zcela zákonitě i nevinné mazlení přechází v erotické obrazy a otevřený sex, čímž se mazlení definitivně degraduje na pudovou rovinu; stejný pudový rozměr má i mazlení v rodině, přestože v běžném životě má obrovský význam pro správné formování citů dítěte
 • sex s dítětem vidět, či dokonce provozovat: absolutně scestná představa procesu sjednocování, je to vážné varování, neboť mylná představa by mohla skončit úchylkou, jež hrozí přerůst v denní vědomí a negativně poznamenat život snícího; dítě, i když se obrazu sexuálního chtění neúčastní, umí nastavovat kritické zrcadlo sexualitě snícího; další podrobnosti viz pornografie
 • česat vlasy dítěti: marná snaha ovlivnit své představy sjednocování; další podrobnosti viz vlasy
 • dítě, kterému není rozumět či mluví jinými jazyky, dítě podivných vlastností či zjevu, zlomyslné dítě: je třeba oprostit se od rozumového uvažování a více se věnovat emocím a citům vystupujícím z nitra
 • znečištěné výkaly: hmotné touhy narušují obraz sjednocování
 • jedno dítě bije druhé: nevědomí naznačuje roztěkanost a neschopnost soustředit se na cestu sjednocování a na jeden důležitý cíl; výjimečně se může jednat o střet duchovní a citové složky, takový obraz však musí být doplněn obrazy duchovní roviny
 • močící či pomočené: kořen, z něhož vyrůstá sexualita
 • děti na střeše: přestože může být jejich činnost na střeše (nejčastěji hra) pokládána za nesmyslnou, v drtivé většině vedou snícího k bezpečnému sjednocování na citové úrovni, proto i negativní či zničující činnost (včetně případného strkání či pádu) snových dětí na střeše je téměř vždy významnou pomocí snícímu
 • děti v kanále: kladný prvek v procesu poznávání, a pokud kanál ústí venku v přírodě mezi dětmi, pak je to náznak končícího poznávání procesu archetypu Bazální perinatální matrice
 • odmítnout hru s dítětem: velice negativní, neboť snící povyšuje rozum nad city
 • hra s dítětem: velice pozitivní, neboť snící posiluje citovou náplň mysli; takové sny se často odehrávají v člověku, který překypuje city, v člověku, který se snaží vyzařovat svou lásku do světa bez ohledu na to, co od světa dostane zpět
 • odmítnout hru s dítětem: velice negativní, neboť snící povyšuje rozum nad city
 • dětská hra, kterou snící nechápe: nevědomí ukazuje snícímu nedostatky v procesu sjednocování a problémy ve snaze vystoupat na citovou rovinu; ovšem je kladné, pokud snící odrazuje děti od eroticky laděných hrátek
 • děti hrající si u kaluže: na poli sjednocování protikladných složek pudových anima – animus se brzy začne dít něco zajímavého (proces sjednocování je uveden v archetypu Anima – Animus)
 • dítě hrající si s drátem: probouzející se sexuálně laděné emoční vztahy
 • dítě v posteli s mužem a ženou: zatímco muž a žena představují pudovou rovinu (animus – anima), dítě symbolizuje rovinu citovou; je to nejčastější obraz představy sjednocování pudových protikladných složek
 • plive na snícího: oprávněná kritika snícího, kritika, která pošramotí uměle vyvyšovanou osobnost snícího
 • neúspěšné čekání na vlastní či cizí dítě: snící prozatím nemůže urychlit svůj postup sjednocování, neboť touhu nepodpořil řádnou snahou v denním vědomí
 • úspěšné čekání na vlastní či cizí dítě: potvrzení probíhajícího procesu sjednocování (více v archetypu Coniunctio)
 • zbavující se nočníku: hmotné touhy na ústupu, posiluje se citová složka
 • cestovat s dítětem: rychlý vývoj v procesu sjednocování
 • auto řízené dítětem: dobré pořízení a správný směr vývoje směrem ke sjednocení
 • dítě, které se proměnilo z ptáka či jiného tvora (nejčastěji z kočky, psa, prasete): potvrzení proměny pudového na citové
 • proměna můry v dítě: symbolizuje sjednocení pozitivního a negativního myšlení
 • proměna zvířecího mláděte v dítě, proměna prasete v dítě: potvrzení proměny pudového obsahu za citový
 • proměna kotěte v dítě: když se člověk snaží žít citový život a sjednocovat protiklady na pudové rovině, začne se kotě ve snech proměňovat v dítě; takováto proměna je spolu s proměnou kočky v ženu jednou z nejčastějších proměn ve snech mužů směřujících k citovému životu
 • proměna auta v kočárek s dítětem: kladné, neboť snící k postupu vpřed přibírá ještě symbol sjednocování protikladů
 • dar dítěti: podpora sjednocovacího procesu
 • dostat od dítěte láhev: výjimečná příležitost omezit moc jedné ze závislostí ve vlastním vědomí
 • mléko pro děti, dávat mléko dětem: velice kladný sen, jenž podporuje sjednocující proces protikladných pudových složek anima – animus a současně i proces sebezdokonalování; v určitých fázích duchovního vývoje může mléko podávané dětem posouvat snícího přes pochopení mateřského aspektu až k prožitku božské Matky
 • vozit děti k lékaři: velice kladné pro budoucnost, neboť ve jménu sjednocení (dítě) se snící snaží vnášet do života více citu
 • krmit dítě, dávat jej na stůl či doprostřed místnosti: snaha snícího o plné dosažení citové roviny
 • mýt, koupat: člověk, který nepatří do rodiny a koupe dítě, je citovým animem či citovou animou; pokud člověk koupe vlastní dítě, pak to sice potvrzuje významnou práci snícího na vlastním sebezdokonalení, ale pouze v rovině sjednocování pudových protikladů
 • kopající nožky kojence a malých dětí: podvědomá vzpomínka na perinatální stav v děloze matky (více o tomto tématu v archetypu Bazální perinatální matrice)
 • kopnutí od dítěte do hlavy: pozitivní obraz budoucího sjednocení, rada, aby snící neupřednostňoval a pokud možno opomíjel rozumovou část ve prospěch citů a později intuice*64
 • často se ve snech s dětmi objevují lvi jako představitelé sexuální náruživosti: pro snícího je velice dobré, když dítě před lvem brání či dokonce ve prospěch dítěte lva ovládne a ještě nechá dítě vézt na lvím hřbetu, neboť tím jednoznačně sjednocující fenomén dítěte ovládne sexuální náruživost (ve snu představovanou lvem) a snící se bude svou mocí podobat bájnému Heraklovi z řeckých mýtů (více v archetypu Hrdina)
 • pozorující rituál: právě podstata tohoto rituálu může snícímu otevřít oči do citové oblasti
 • jako součást rituálu: úspěšné sjednocování, druh a podstata rituálu může napovědět bližší faktory sjednocování
 • chránit, zachraňovat: tento obraz je častým průvodcem archetypu Anima – Animus, když snící takto zachraňuje vlastní citovou část (citového anima nebo citovou animu) nebo později i duchovní část (duchovního anima nebo duchovní animu)
 • zachraňovat zmrzlé dítě: obraz představuje zdeformovaný pohled při sestupu z roviny duchovního prožívání zpět na citovou rovinu, neboť dítě je ve vědomí snícího pouze jednotícím faktorem pudových protikladů, a tak jej podvědomě zařazuje jen na citovou rovinu
 • smrt dítěte, mrtvé dítě: pokud snící již přímo ve snu nepochopí smysl a souvislosti (karma*26) s vyústěním všech pocitů v soucit a odpuštění, pak je to velice negativní symbol a tragický pád z citové roviny zpět na pudovou, tato negativita může snícího ovlivnit závažnou krizí i na několik měsíců
 • sebevražda dítěte: varování před tragickým pádem z citové roviny zpět na pudovou, tato negativita může snícího ovlivnit závažnou krizí i na několik měsíců; obraz vychází z nepochopení smyslu procesu sjednocování a karmických souvislostí (karma a karmický zákon*34)
 • mrtvé dítě obživne: opětovné nastartování procesu sebezdokonalování a sjednocování protikladů
 • cákající na snícího vodu: probouzející se city, potřeba vřelejšího citového vztahu
 • imaginární: nevědomí snícího zcela jasně upozorňuje, že takové dítě na jedné rovině neexistuje, ale v druhé rovině vytváří vztahy, které také podléhají karmickým zákonům
 • ve snech radí dospělým: svým chováním děti varují před pýchou a dětinskostí a doporučují upřímný návrat do dětských let, přesně podle výroku: „Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něj nevejde.“*18
 • darovat jídlo dětem a zůstat hladový: snící se vzdává případných sexuálních vztahů ve prospěch citové roviny a ve prospěch sjednocování protikladů
 • dospělý člověk z běžného života (kamarád, příbuzný a podobně) je ve snu dítětem či novorozencem: vlastnost vážící se ke snové postavě vyrůstá v nitru snícího k novému životu
 • novorozenec, nemluvně, batole: velice kladný sen, neboť batole je nedávno zrozeným symbolem sjednocení a ukazuje většinou dosaženou citovou úroveň snícího
 • zázračné narození dítěte či božské dítě: viz archetyp Otec – Matka a viz archetyp Puer – Kora
 • být novorozencem: výjimečný okamžik v životě snícího, neboť z podvědomí jako doklad dosažení citové roviny vytáhl skutečný zázrak zrození a s ním i velké tajemství eleusinských mystérií*15, v nichž se zrodí božské dítě s vědomím matky i dcery – dítěte (více o tomto tématu v archetypu Otec – Matka); kvalitativně vyšší zázrak splynutí dvou myslí*13 (snícího a dítěte) přináší duchovní rovina
 • být dítětem, i když je snící ve skutečnosti dospělým: velká naděje, že při zachování dětské nevinnosti*51 bude snící veden do hlubokých prožitků*73 archetypů (popis archetypů v knize „Tajemství řádu nevědomí“); obvykle nastává po rozpadu určitého sexuálního symbolu, a je tudíž odměnou snícímu za snahu opustit pudovou rovinu prožívání
 • létající bez pomoci technických prostředků: nádherná vnitřní radost a stav opojení ze zdárného průběhu vývoje v posledním období; osvobození duchovní složky
 • být nahý ve společnosti dětí: to není sexuální úchylka, nýbrž velice kladný symbol, který snícímu říká, že se osvobodil od ega a může tak bez problémů komunikovat s citovou, či dokonce s duchovní rovinou
 • učit: snící nabývá stále větší jistoty na nové rovině bytí (nejčastěji citová, výjimečně duchovní)
 • hlídat děti: velice kladné, neboť snící tímto aktem potvrzuje bytostný zájem dokončit proces sjednocování a trvale vystoupit na citovou rovinu
 • tlusté: symbolizuje zvýšenou energii, kterou jsme vložili do procesu sjednocování, do procesu přerodu pudového v citové
 • spící: velice kladné pro budoucnost, neboť představitel sjednocení citové či duchovní úrovně nabírá po náročném procesu sjednocování nových sil, jejichž gejzír vytryskne do vědomí snícího po probuzení dítěte
 • probuzení spícího dítěte: velice kladné pro budoucnost, neboť představitel sjednocení citové či duchovní úrovně (dítě) bude snícímu na jeho další cestě významnou oporou
 • hladící snícího po hlavě: požehnání
 • v jakémkoliv spojení s ledem, sněhem či mrazem: je ve většině případů duchovní animus či duchovní anima
 • mimozemské civilizace: symbolizuje duchovní rovinu; při prvním styku s takovým dítětem většinou dochází k bolestivému střetu a teprve později lze k mimozemskému dítěti nalézt přátelský vztah (více v archetypu UFO iniciační obřady)
 • vlastního dítěte (vnouče): pokud to neodpovídá hmotné skutečnosti prožívané v denním vědomí, pak je takové dítě symbolem duchovní roviny
 • sestry: pokud to není skutečný obraz hmotné roviny, pak je to duchovní animus či duchovní anima
 • po setkání s dítětem duchovní roviny (dívka jako duchovní anima či chlapec jako duchovní animus) může následovat průnik do oblasti bohů s více než zajímavými setkáními
 • často doprovází člověka při sestupu z duchovní roviny na citovou, což většinou snící potvrzuje odmítáním sexuálních symbolů
 • a jablko: pokud je dítě představitelem duchovní roviny, pak máte jedinečnou možnost ve vlastním nitru prožít, a tím i pochopit vnitřní symboliku biblického příběhu Adama a Evy a jejich vyhnání z ráje
 • dávat dětem zmrzlinu: vyjadřuje podvědomou snahu snícího o bezproblémové spojení citových anima – animus (více o tomto fenoménu v archetypu Anima – Animu a v archetypu Coniunctio)
 • rychlá či zázračná proměna dítěte v ženu či v muže: tak se rodí duchovní anima či duchovní animus
 • v pohádkách, zázraky konané dětmi: jednoznačně duchovní rovina; ke snícímu nevědomí hovoří pomocí pohádkových příběhů, jež jsou světskými lidmi považovány za nesmysly a fantazie, a tak posouvá člověka k čistotě dětské mysli a do Kristova království Božího
 • přátelství dětí v pohádkách: vzájemné přátelství puer – kora je sjednocujícím faktorem, ke kterému se lidé marnou touhou po mládí snaží přiblížit, je čisté, neboť do něj nevstoupily protiklady ženského a mužského principu (anima – animus); více o tomto fenoménu v archetypu Puer – Kora